අනෙක් වෙළෙඳ ප්‍රදර්ශනය
Trade Show Exhibitors Date City Contact E-mail
ISPO MUNICH 01/01 ~ 01/31 MUNICH
Heimtextil 2018 01/09 ~ 03/12 Frankfurt Melodie Lin n568@textiles.org.tw
Technotex 2018 07/25 ~ 03/26 Mumbai Sean Tsai SIT@textiles.org.tw
Intertextile Shanghai Home Textiles 2018 08/27 ~ 08/30 Shanghai Jane Fang fang@textiles.org.tw
MOZAIK Indonesia 2018 10/31 ~ 11/02 Jakarta Melodie Lin n568@textiles.org.tw
JAPANTEX 2018 11/20 ~ 11/22 Tokyo Melodie Lin n568@textiles.org.tw
ispo Beijing 2018 01/24 ~ 01/27 Beijing Darren Kao n708@textiles.org.tw
Outdoor Retailer Winter + Snow Show 2018 01/25 ~ 03/28 Denver Melodie Lin n568@textiles.org.tw
ispo Munich 2018 01/28 ~ 01/31 Munich Michael Liu michaelliu@textiles.org.tw
European Outdoor 2018 06/17 ~ 06/20 Friedrichshefan Annie Liu annieliu@textiles.org.tw
Outdoor Retailer Summer 2018 03/23 ~ 03/26 Denver Melodie Lin n568@textiles.org.tw
Outdoor Retailer Winter 2018 11/08 ~ 11/11 Denver Melodie Lin n568@textiles.org.tw
Sourcing at Magic S/S 2018 02/11 ~ 02/14 Las Vegas Marisa Kuo marisa@textiles.org.tw
Intertextile Shanghai Apparel Fabrics – Spring Edition 2018 03/14 ~ 03/16 Shanghai Jane Fang fang@textiles.org.tw
INATEX & TECHNITEX 2018 04/04 ~ 04/07 Jakarta Michael Liu michaelliu@textiles.org.tw
Vietnam Saigon Fabric & Garment Accessories EXPO 2018 04/11 ~ 04/14 Ho Chi Ming Marisa Kuo marisa@textiles.org.tw
Intertextile Shenzhen 2018 07/05 ~ 07/07 Shenzhen Jane Fang fang@textiles.org.tw
Sourcing at Magic A/W 2018 08/12 ~ 08/15 Las Vegas Marisa Kuo marisa@textiles.org.tw
Fabric Start 2018 09/04 ~ 09/06 Munich Tzuwei Tsai tw.tsai@textiles.org.tw
Hanoitex 2018 09/19 ~ 09/21 Hanoi Marisa Kuo marisa@textiles.org.tw
Intertextile Shanghai Apparel Fabrics –Autumn Edition 2018 09/27 ~ 09/29 Shanghai Arthur Chiang ARTHUR0806@textiles.org.tw
TITAS 2018 10/16 ~ 10/18 Taipei Tony Hsieh n341@textiles.org.tw
Pan Textiles Osaka 2018 10/31 ~ 11/01 Osaka Tony Hsieh n341@textiles.org.tw
Intex 2018 11/14 ~ 11/16 Colombo Sean Tsai SIT@textiles.org.tw
Texfusion S/S 2018 03/20 ~ 03/21 London Tzuwei Tsai tw.tsai@textiles.org.tw
Kingpins Amsterdam S/S 2018 04/18 ~ 04/19 Amsterdam Tzuwei Tsai tw.tsai@textiles.org.tw
Kingpins Amsterdam A/W 2018 10/24 ~ 10/25 Amsterdam Tzuwei Tsai tw.tsai@textiles.org.tw
Texfusion A/W 2018 10/30 ~ 10/31 tentative London Tzuwei Tsai tw.tsai@textiles.org.tw
PGA Merchandise Show 2018 01/24 ~ 01/26 Orlando Melodie Lin n568@textiles.org.tw
Preview in Daegu 2018 03/07 ~ 03/09 Daegu Angela Hong angelahong@textiles.org.tw
Textile & Material Expo Tokyo S/S 2018 04/04 ~ 04/06 Tokyo Takashi Wen takashiwen@textiles.org.tw
China Occupational Safety & Health Goods Expo 2018 04/11 ~ 04/13 Shanghai Darren Kao n708@textiles.org.tw
China Occupational Safety & Health Goods Expo 2018 04/11 ~ 04/13 Shanghai Darren Kao n708@textiles.org.tw
European Performance Days in April 04/18 ~ 04/19 Munich Justine Cheng cccheng@textiles.org.tw
Straits Textile and Clothing Fair 2018 04/18 ~ 04/20 Shishi Arthur Chiang ARTHUR0806@textiles.org.tw
Techtextil North America 05/22 ~ 05/24 Atlanta Sean Tsai SIT@textiles.org.tw
Asia Outdoor 2018 06/28 ~ 07/01 Nanjing Angela Hong angelahong@textiles.org.tw
ispo Shanghai 2018 07/05 ~ 07/07 Shanghai Darren Kao n708@textiles.org.tw
Apparel Textile Sourcing Canada 2018 08/20 ~ 08/22 Toronto Tzuwei Tsai tw.tsai@textiles.org.tw
Preview in Seoul 2018 09/05 ~ 09/07 Seoul Angela Hong angelahong@textiles.org.tw
Textile & Material Expo Tokyo A/W 2018 10/22 ~ 10/24 Tokyo Takashi Wen takashiwen@textiles.org.tw
Japan Creation 2018 11/21 ~ 11/22 Tokyo Takashi Wen takashiwen@textiles.org.tw